179635-80-4

1H-Pyrrole-3-carboxylic acid,5-[3-(4-aminophenyl)-3-[(4-nitrophenyl)hydrazono]-1-propenyl]-2-methyl-, ethyl ester